Cần gia sư môn Lập trình C # HỌC ONLINE
Mã lớp: 13741

Học để hoàn thành bài luận Advance programming, IoT, thời gian sắp xếp

  • Tạo lúc: 21:05 10.10.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: HỌC ONLINE (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Lập trình098 707 5826