ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Đăng ký

Bạn phải đăng ký Dịch vụ của chúng tôi bằng cách sử dụng dữ liệu chính xác, cung cấp số điện thoại di động hiện tại của bạn, và nếu bạn thay đổi, hãy cập nhật số điện thoại di động này bằng tính năng thay đổi số điện thoại trong ứng dụng . Bạn đồng ý nhận tin nhắn văn bản và cuộc gọi điện thoại (từ chúng tôi hoặc nhà cung cấp bên thứ ba) có chứa mã để đăng ký Dịch vụ của chúng tôi.
Danh bạ điện thoại. Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi số điện thoại của người dùng Trung tâm gia sư và các địa chỉ liên hệ khác trong danh bạ điện thoại di động của bạn một cách thường xuyên.
Tuổi. Bạn phải từ 13 tuổi trở lên để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (hoặc độ tuổi lớn hơn ở quốc gia của bạn để bạn được phép sử dụng Dịch vụ mà không cần sự chấp thuận của phụ huynh). Ngoài độ tuổi bắt buộc tối thiểu để sử dụng Dịch vụ, nếu bạn chưa đủ tuổi để có quyền đồng ý với Điều khoản của chúng tôi ở nước của bạn, cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn phải đồng ý với Điều khoản của chúng tôi thay mặt bạn.
Thiết bị và phần mềm. Bạn phải cung cấp một số thiết bị, phần mềm và kết nối dữ liệu nhất định để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tải xuống và cài đặt bản cập nhật cho Các Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả bản cập nhật tự động.
Phí và thuế. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các gói dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ và các khoản phí, thuế khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Chúng tôi có thể tính phí bạn cho Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các khoản thuế áp dụng. Chúng tôi có thể từ chối hoặc huỷ bỏ đơn đặt hàng. Chúng tôi không cung cấp hoàn phí cho dịch vụ, ngoại trừ theo yêu cầu của luật pháp.
Chính sách bảo mật và dữ liệu người dùng
Trung tâm gia sư quan tâm đến sự riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật của Trung tâm gia sư quy định các thông tin của chúng tôi (kể cả tin nhắn), bao gồm các loại thông tin mà chúng tôi nhận và thu thập từ bạn và cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin này. Bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng, xử lý và chia sẻ thông tin của bạn như được mô tả trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi, cũng như việc chuyển giao và xử lý thông tin của bạn đến Việt Nam và các quốc gia khác trên toàn cầu nơi chúng tôi có văn phòng đại diện, nhà cung cấp dịch vụ hoặc các đối tác. Bạn chấp nhận rằng luật, quy định và tiêu chuẩn của quốc gia mà thông tin của bạn được lưu trữ hoặc xử lý có thể khác với các quy định tại nước bạn.
Sử dụng dịch vụ hợp pháp
Điều khoản và Chính sách của chúng tôi. Bạn phải sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo Điều khoản và chính sách đã nêu. Nếu vi phạm, chúng tôi sẽ vô hiệu hóa tài khoản của bạn, và bạn sẽ không thể tạo một tài khoản khác mà không có sự cho phép của chúng tôi.
Sử dụng hợp pháp. Bạn phải truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi chỉ cho các mục đích hợp pháp. Bạn sẽ không được phép sử dụng (hoặc hỗ trợ người khác sử dụng) Dịch vụ của chúng tôi để: (a) vi phạm, lạm dụng hoặc vi phạm các quyền của Trung tâm gia sư, người dùng của chúng tôi, hoặc những người khác, bao gồm quyền riêng tư, công khai, sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác; (B) hoạt động bất hợp pháp, khiêu dâm, phỉ báng, đe doạ, hăm dọa, quấy rối, gây hận thù, gây xúc phạm về chủng tộc, xúc phạm sắc tộc, hoặc kích động hoặc khuyến khích hành vi bất hợp pháp, bao gồm cả việc quảng cáo tội phạm bạo lực; (C) liên quan đến việc phát hành sai trái, trình bày sai, hoặc phát biểu sai lệch; (D) giả mạo ai đó; (E) liên quan đến việc gửi các liên lạc bất hợp pháp như tin nhắn hàng loạt, tự động gửi tin nhắn, tự động quay số, và tương tự.
Gây hại cho Trung tâm gia sư hoặc người dùng của chúng tôi. Bạn không được (hoặc hỗ trợ người khác) truy cập, sử dụng, sao chép, sửa đổi, sản xuất các tác phẩm phái sinh dựa trên, phân phối, cấp phép, cấp phép thứ cấp, chuyển giao, hiển thị, thực hiện hoặc khai thác Dịch vụ của chúng tôi theo cách thức không được chấp nhận hoặc không được phép, các cách thức làm suy yếu hoặc gây hại cho chúng tôi, dịch vụ, hệ thống, người dùng hoặc những người khác. Bạn không được trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện tự động để: (a) sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh, Trích xuất mã từ Dịch vụ của chúng tôi; (b) gửi, lưu trữ hoặc truyền virut hoặc các mã máy tính có hại khác vào Dịch vụ của chúng tôi; (c) cố gắng truy cập trái phép vào Dịch vụ hoặc hệ thống của chúng tôi; (d) can thiệp hoặc phá hoại tính toàn vẹn hoặc hoạt động của Dịch vụ của chúng tôi; (e) tạo tài khoản cho Dịch vụ của chúng tôi thông qua phương tiện trái phép hoặc tự động; (f) thu thập thông tin về người dùng của chúng tôi bằng bất kỳ cách thức nào; (g) bán, bán lại, thuê, hoặc tính phí cho Dịch vụ của chúng tôi; Hoặc (h) phân phối hay cung cấp Dịch vụ của chúng tôi qua mạng nơi có thể sử dụng nhiều thiết bị cùng một lúc.
Giữ Tài khoản của bạn An toàn. Bạn có trách nhiệm giữ cho thiết bị và tài khoản Trung tâm gia sư của bạn an toàn và bảo mật, và bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ hành vi nào sử dụng trái phép hoặc vi phạm bảo mật tài khoản của bạn hoặc Dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ bên thứ ba

Dịch vụ của chúng tôi có thể cho phép bạn truy cập, sử dụng hoặc tương tác với các trang web, ứng dụng, nội dung và các sản phẩm và dịch vụ khác. Ví dụ: bạn có thể chọn sử dụng các dịch vụ sao lưu dữ liệu bên thứ ba (như iCloud hoặc Google Drive) được tích hợp với Dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với nút chia sẻ trên trang web của bên thứ ba cho phép bạn gửi thông tin đến địa chỉ liên hệ của Trung tâm gia sư. Xin lưu ý rằng khi bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, các điều khoản và chính sách bảo mật của chính họ sẽ chi phối việc sử dụng các dịch vụ đó.

Giấy phép

Quyền của bạn. Trung tâm gia sư không yêu cầu quyền sở hữu thông tin mà bạn cung cấp cho tài khoản Trung tâm gia sư của mình hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có các quyền hạn đối với những thông tin mà bạn cung cấp cho tài khoản Trung tâm gia sư của bạn hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi.
Quyền của Trung tâm gia sư. Chúng tôi sở hữu tất cả bản quyền, nhãn hiệu, tên miền, logo, bí mật thương mại, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác có liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi. Bạn không được sử dụng bản quyền, nhãn hiệu, tên miền , logo, bí mật thương mại, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác trừ khi bạn có sự cho phép rõ ràng và tuân thủ nguyên tắc nhãn hiệu của chúng tôi.
Khả năng cung cấp và chấm dứt dịch vụ của chúng tôi

Khả năng cung cấp dịch vụ. Các Dịch vụ của chúng tôi có thể bị gián đoạn, bao gồm để bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hoặc do lỗi mạng hay thiết bị. Chúng tôi có thể ngừng cung cấp một số hoặc tất cả các Dịch vụ, bao gồm các tính năng nhất định và việc hỗ trợ một số thiết bị hay nền tảng bất kỳ lúc nào. Những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể ảnh hưởng đến Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như thiên tai và các sự kiện bất khả kháng khác.
Chấm dứt dịch vụ. Chúng tôi có thể sửa đổi, tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì, chẳng hạn như nếu bạn vi phạm các điều khoản hoặc tạo ra nguy cơ, rủi ro cho chúng tôi, cho người dùng của chúng tôi. Các điều khoản sau sẽ vẫn tồn tại nếu bạn chấm dứt quan hệ của mình với Trung tâm gia sư: “Giấy phép”, “Khả năng cung cấp và và chấm dứt Dịch vụ của chúng tôi”, “Khác”

Điều khoản khác

Trừ khi có thỏa thuận nào khác được ký kết giữa bạn và chúng tôi, Điều khoản sử dụng của chúng tôi được coi như toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi khi bạn sử dụng Trung tâm gia sư và các Dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản bổ sung cho một số Dịch vụ của chúng tôi trong tương lai.
Dịch vụ của chúng tôi không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng tại bất kỳ quốc gia nào mà sự phân phối hoặc sử dụng đó vi phạm luật pháp địa phương, hoặc sẽ áp đặt cho chúng tôi bất kỳ quy định nào ở nước khác. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế Dịch vụ của chúng tôi ở bất kỳ quốc gia nào.
Bạn sẽ phải tuân thủ tất cả luật áp dụng tại Việt Nam và không phải của Việt Nam về kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt thương mại (“Luật xuất khẩu”). Bạn sẽ không, trực tiếp hoặc gián tiếp xuất khẩu, tái xuất khẩu, cung cấp hoặc chuyển giao các Dịch vụ của chúng tôi: (a) cho bất kỳ cá nhân, pháp nhân hoặc quốc gia nào bị cấm theo Luật Xuất khẩu; (B) cho bất kỳ ai trong danh sách bên bị cấm của chính phủ Việt Nam hoặc không phải của Việt Nam; Hoặc (c) cho bất kỳ mục đích nào bị cấm bởi Luật Xuất khẩu, bao gồm vũ khí hạt nhân, hóa học, vũ khí sinh học hoặc ứng dụng công nghệ tên lửa mà không có giấy phép của chính phủ. Bạn sẽ không thể sử dụng hoặc tải xuống Dịch vụ của chúng tôi nếu bạn ở trong một quốc gia bị hạn chế dịch vụ, nếu bạn hiện đang có tên trên bất kỳ danh sách bên bị cấm nào của Việt Nam hoặc không phải của Việt Nam, hoặc cho bất kỳ mục đích nào bị cấm bởi Luật Xuất khẩu và bạn sẽ không được che giấu địa điểm của mình thông qua IP proxy hoặc các phương pháp khác.
Điều khoản của chúng tôi được viết bằng Tiếng Việt. Bất kỳ phiên bản dịch nào chỉ được cung cấp cho sự thuận tiện của bạn. Trong phạm vi mà bất kỳ phiên bản dịch nào của Điều khoản của chúng tôi xung đột với phiên bản tiếng Việt, phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên.
Mọi sửa đổi hoặc từ bỏ Điều khoản của chúng tôi đòi hỏi sự chấp thuận rõ ràng từ phía chúng tôi.
Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản này. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo về việc sửa đổi Điều khoản của chúng tôi nếu thích hợp, và cập nhật ngày “Sửa đổi lần cuối” ở đầu Điều khoản của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi xác nhận việc chấp nhận Điều khoản, cũng như sửa đổi của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản của chúng tôi, cũng như điều khoản được sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ. Vui lòng cập nhật các Điều khoản của chúng tôi theo thời gian.
Tất cả quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều khoản sử dụng được chúng tôi chuyển nhượng một cách tự do cho bất kỳ công ty con nào của chúng tôi hoặc liên quan tới sáp nhập, mua lại, tái cơ cấu hoặc bán tài sản, hoặc bởi hoạt động của pháp luật hoặc bằng cách khác. Chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn sang bất kỳ chi nhánh, cơ quan kế thừa, hoặc chủ sở hữu mới nào của chúng tôi.
Bạn sẽ không được chuyển bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo Các Điều Khoản của chúng tôi cho bất cứ ai mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi.
Nếu chúng tôi không thi hành bất kỳ Điều khoản nào, nó sẽ không được xem là một sự miễn trừ.
Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách biệt khỏi Điều khoản sử dụng của chúng tôi và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính khả thi của các điều khoản còn lại.
Chúng tôi luôn đánh giá cao phản hồi của bạn hoặc những đề xuất khác về Trung tâm gia sư và Dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên bạn cần hiểu rằng chúng tôi có thể sử dụng phản hồi hoặc đề xuất của bạn mà không có nghĩa vụ bồi thường cho bạn (giống như bạn không có nghĩa vụ cung cấp các đề xuất).

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Thông tin chúng tôi Thu thập
Trung tâm gia sư nhận hoặc thu thập thông tin khi chúng tôi hoạt động và cung cấp Dịch vụ, bao gồm khi bạn cài đặt, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
Thông tin bạn cung cấp
Thông tin tài khoản của bạn. Bạn cần cung cấp số điện thoại di động của bạn để tạo tài khoản Trung tâm gia sư. Bạn cũng cung cấp cho chúng tôi số điện thoại trong sổ địa chỉ di động của bạn thường xuyên, bao gồm cả số điện thoại của người sử dụng Dịch vụ và các địa chỉ liên hệ khác của bạn. Bạn xác nhận bạn có quyền cung cấp cho chúng tôi các số đó. Bạn cũng có thể thêm thông tin khác vào tài khoản của mình, chẳng hạn như họ tên, hình ảnh và cập nhật trạng thái.
Tin nhắn của bạn. Chúng tôi không giữ lại tin nhắn của bạn trong quá trình cung cấp Dịch vụ cho bạn. Khi tin nhắn của bạn (bao gồm các cuộc trò chuyện, ảnh, video, tin nhắn thoại, tệp và thông tin vị trí chia sẻ) được phân phối, chúng sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi. Tin nhắn của bạn được lưu trữ trên thiết bị của riêng bạn. Nếu một tin nhắn không thể được gửi ngay lập tức (ví dụ: nếu bạn đang ngoại tuyến), chúng tôi có thể giữ nó trên các máy chủ của chúng tôi trong 30 ngày trong khi cố gắng truyền tải. Nếu một tin nhắn vẫn chưa được gửi đi sau 30 ngày, chúng tôi sẽ xóa nó. Để cải thiện hiệu suất và cung cấp các tin nhắn đa phương tiện hiệu quả hơn, chẳng hạn như khi nhiều người chia sẻ một hình ảnh hoặc video phổ biến, chúng tôi có thể giữ lại nội dung đó trên các máy chủ của chúng tôi trong một thời gian dài hơn. Chúng tôi cũng cung cấp mã hóa đầu cuối cho Dịch vụ của chúng tôi. Mã hóa đầu cuối có nghĩa là Tin nhắn của bạn được mã hóa để bảo vệ chúng tôi và các bên thứ ba không đọc chúng.
Kết nối của bạn. Để giúp bạn thuận tiện giao tiếp với người khác, chúng tôi có thể tạo một danh sách yêu thích của các địa chỉ liên hệ cho bạn, và bạn có thể tạo, tham gia, hoặc được thêm vào các nhóm, và các nhóm đó được liên kết với thông tin tài khoản của bạn.
Hỗ trợ khách hàng. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn, bao gồm bản sao của tin nhắn và cách liên hệ với bạn để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng cho bạn.
Thông tin Thu thập Tự động
Thông tin sử dụng và đăng nhập. Chúng tôi thu thập thông tin về dịch vụ và hiệu suất. Điều này bao gồm thông tin về hoạt động của bạn (chẳng hạn như cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, cách bạn tương tác với người khác qua Dịch vụ của chúng tôi và các loại tương tự).
Thông tin Giao dịch. Nếu bạn thanh toán cho Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được thông tin và xác nhận, chẳng hạn như biên lai thanh toán, bao gồm từ các cửa hàng ứng dụng hoặc các bên thứ ba khác xử lý thanh toán của bạn.
Thông tin về Thiết bị và Kết nối. Chúng tôi thu thập thông tin cụ thể về thiết bị khi bạn cài đặt, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm các thông tin như hãng sản xuất thiết bị, thông tin hệ điều hành, thông tin trình duyệt, địa chỉ IP, thông tin mạng di động bao gồm số điện thoại và số nhận dạng thiết bị. Chúng tôi thu thập thông tin về vị trí thiết bị nếu bạn sử dụng các tính năng vị trí của chúng tôi. Chẳng hạn như khi bạn chọn chia sẻ vị trí của mình với các địa chỉ liên hệ của bạn, xem các vị trí gần đó hoặc những vị trí khác đã chia sẻ với bạn và các thông tin tương tự cho mục đích xem xét và khắc phục sự cố nếu bạn đang gặp sự cố với các tính năng vị trí của ứng dụng của chúng tôi.
Cookies. Chúng tôi sử dụng cookie để vận hành và cung cấp Dịch vụ, bao gồm các Dịch vụ trên nền tảng website, cải thiện trải nghiệm của bạn, xem xét Dịch vụ của chúng tôi đang được sử dụng như thế nào và tùy chỉnh. Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp dịch vụ cho web và máy tính để bàn và các dịch vụ trên nền web khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie để hiểu Câu Hỏi Thường Gặp nào của chúng tôi phổ biến nhất và để hiển thị cho bạn các nội dung liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng cookie để nhớ các lựa chọn của bạn, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ của bạn, để tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
Thông tin trạng thái. Chúng tôi thu thập thông tin về thay đổi trạng thái và trực tuyến trên Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như bạn đang trực tuyến (“trạng thái trực tuyến”), khi bạn sử dụng lần cuối Dịch vụ của chúng tôi (“lần truy cập cuối”) và lần cuối cùng cập nhật trạng thái của bạn.
Thông tin của bên thứ ba
Thông tin người khác Cung cấp về bạn. Chúng tôi nhận thông tin mà những người khác cung cấp cho chúng tôi, có thể bao gồm thông tin về bạn. Ví dụ: khi những người dùng khác mà bạn biết sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, họ có thể cung cấp số điện thoại của bạn từ sổ địa chỉ di động của họ (cũng như bạn có thể cung cấp thông tin của họ) hoặc họ có thể gửi cho bạn một tin nhắn, gửi tin nhắn tới các nhóm mà bạn tham gia, hoặc gọi điện cho bạn.
Các nhà cung cấp bên thứ ba. Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp bên thứ ba để giúp chúng tôi hoạt động, cung cấp, cải tiến, hiểu, tuỳ chỉnh và hỗ trợ Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi làm việc với các công ty để phân phối ứng dụng của chúng tôi, cung cấp cơ sở hạ tầng, phân phối và các hệ thống khác, cung cấp bản đồ và địa điểm, thiết lập quy trình thanh toán, giúp chúng tôi hiểu cách mọi người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và quảng bá Dịch vụ của chúng tôi. Các nhà cung cấp này có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về bạn trong những trường hợp nhất định; Ví dụ: cửa hàng ứng dụng có thể cung cấp báo cáo cho chúng tôi để giúp chúng tôi chẩn đoán và khắc phục các sự cố về dịch vụ.
Dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi cho phép bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi kết nối với các dịch vụ của bên thứ ba. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi với các dịch vụ của bên thứ ba, chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ họ; Ví dụ: nếu bạn sử dụng nút chia sẻ Trung tâm gia sư trên một dịch vụ tin tức để chia sẻ một bài viết với những địa chỉ liên hệ, nhóm của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi, hoặc nếu bạn chọn truy cập Dịch vụ của chúng tôi thông qua quảng cáo của nhà cung cấp dịch vụ di động hoặc nhà cung cấp thiết bị Dịch vụ của chúng tôi. Xin lưu ý rằng khi bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, các điều khoản và chính sách bảo mật của chính họ sẽ chi phối việc sử dụng các dịch vụ đó.
Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin
Chúng tôi sử dụng tất cả các thông tin có được để giúp chúng tôi hoạt động, cung cấp, cải tiến, tùy chỉnh, hỗ trợ và quảng bá Dịch vụ của chúng tôi.
Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi hoạt động và cung cấp Dịch vụ, bao gồm cung cấp hỗ trợ khách hàng, cải tiến, sửa chữa và tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi hiểu cách mọi người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và phân tích, sử dụng thông tin mà chúng tôi có để cải tiến Dịch vụ, nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các dịch vụ và tính năng mới cũng như tiến hành các hoạt động khắc phục sự cố. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để phản hồi bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để vận hành, cung cấp, cải tiến, hiểu và tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi.
An toàn và bảo mật. Chúng tôi xác minh các tài khoản và hoạt động, thúc đẩy tính an toàn và bảo mật trong và ngoài Dịch vụ của chúng tôi. Chẳng hạn như bằng cách điều tra hoạt động đáng ngờ hoặc vi phạm Điều khoản của chúng tôi và để đảm bảo Dịch vụ của chúng tôi đang được sử dụng hợp pháp.
Truyền thông về các dịch vụ của chúng tôi và các công ty gia đình. Chúng tôi có thể truyền thông tới bạn về Dịch vụ và các tính năng của chúng tôi, cho bạn biết về các điều khoản và chính sách của chúng tôi và các cập nhật quan trọng khác. Chúng tôi cũng có thể tiếp thị cho Dịch vụ của chúng tôi và của các công ty gia đình.
Không có biểu ngữ quảng cáo của bên Thứ ba. Chúng tôi không cho phép quảng cáo biểu ngữ bên thứ ba trên Trung tâm gia sư. Chúng tôi không có ý định này, nhưng nếu có thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách này.
Tin nhắn Thương mại. Chúng tôi sẽ cho phép bạn và các bên thứ ba, như các doanh nghiệp, liên lạc với nhau thông qua Trung tâm gia sư. Chẳng hạn như qua thông tin nhắn đặt hàng, giao dịch và lịch hẹn, thông báo giao hàng và vận chuyển, cập nhật sản phẩm và dịch vụ. Ví dụ: bạn có thể nhận hóa đơn mua hàng hoặc thông báo khi giao hàng.
Thông tin Bạn Và Chúng tôi Chia sẻ
Bạn chia sẻ thông tin của bạn khi sử dụng và liên lạc thông qua Dịch vụ của chúng tôi, và chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn để giúp chúng tôi hoạt động, cung cấp, cải tiến, tuỳ biến, hỗ trợ và quảng bá Dịch vụ của chúng tôi.
Thông tin tài khoản. Số điện thoại, tên và hình ảnh của bạn, trạng thái trực tuyến và thông báo trạng thái, lần truy cập cuối có thể được hiển thị cho bất cứ ai sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên bạn có thể thiết lập cấu hình cài đặt Dịch vụ của mình để quản lý những thông tin nhất định được phép hiển thị cho người dùng khác.
Danh bạ của bạn và những người khác. Người dùng mà bạn liên lạc có thể lưu trữ hoặc chia sẻ lại thông tin của bạn (bao gồm cả số điện thoại hoặc tin nhắn của bạn) với những người khác trong và ngoài Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng cài đặt Dịch vụ và tính năng chặn những thông tin bạn chia sẻ trong Dịch vụ của chúng tôi để quản lý người dùng Dịch vụ của chúng tôi mà bạn giao tiếp với.
Các nhà cung cấp bên thứ ba. Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp bên thứ ba để giúp chúng tôi hoạt động, cung cấp, cải tiến, hiểu, tuỳ chỉnh, hỗ trợ và quảng bá Dịch vụ của chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp bên thứ ba, chúng tôi yêu cầu họ sử dụng thông tin của bạn theo các hướng dẫn và điều khoản của chúng tôi hoặc có sự cho phép rõ ràng của bạn.
Dịch vụ của bên thứ ba. Khi bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba được tích hợp với Dịch vụ của chúng tôi, họ có thể nhận được thông tin về những gì bạn chia sẻ với họ. Ví dụ: nếu bạn sử dụng dịch vụ sao lưu dữ liệu được tích hợp với Dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như iCloud hoặc Google Drive), họ sẽ nhận được thông tin về những gì bạn chia sẻ với họ. Nếu bạn tương tác với dịch vụ của bên thứ ba được liên kết thông qua Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể đang cung cấp thông tin trực tiếp cho bên thứ ba đó. Xin lưu ý rằng khi bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, các điều khoản và chính sách bảo mật của chính họ sẽ chi phối việc sử dụng các dịch vụ đó.
Thay đổi quyền kiểm soát và Chuyển nhượng
Tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi được chúng tôi chuyển nhượng một cách tự do cho bất kỳ công ty con nào của chúng tôi, liên quan đến sáp nhập, mua lại, tái cơ cấu hoặc bán tài sản, hoặc bởi hoạt động của luật pháp hoặc bằng cách khác và chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn Cho bất kỳ chi nhánh, tổ chức kế thừa hoặc chủ sở hữu mới của chúng tôi.
Quản lý thông tin của bạn
Nếu bạn muốn quản lý, thay đổi, giới hạn hoặc xóa thông tin của mình, chúng tôi cho phép bạn thực hiện điều đó thông qua các công cụ sau:
Cài đặt dịch vụ. Bạn có thể thay đổi cài đặt Dịch vụ để quản lý thông tin nhất định được hiển thị cho người dùng khác. Bạn có thể quản lý danh bạ, nhóm của bạn hoặc sử dụng tính năng chặn của chúng tôi để quản lý người dùng mà bạn liên lạc.
Thay đổi số điện thoại di động, tên và hình ảnh, và thông điệp trạng thái của bạn. Bạn phải thay đổi số điện thoại di động của mình bằng tính năng thay đổi số điện thoại trong ứng dụng và chuyển tài khoản của bạn sang số điện thoại di động mới. Bạn cũng có thể thay đổi tên, hình ảnh và thông báo trạng thái của bạn bất cứ lúc nào.
Xóa Tài khoản Trung tâm gia sư của bạn. Bạn có thể xóa tài khoản Trung tâm gia sư của mình bất kỳ lúc nào (kể cả nếu bạn muốn thu hồi sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn) bằng cách sử dụng tính năng xóa tài khoản trong ứng dụng của chúng tôi. Khi bạn xóa tài khoản Trung tâm gia sư, các tin nhắn chưa gửi của bạn sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi cũng như bất kỳ thông tin nào khác của bạn. Lưu ý rằng nếu bạn chỉ xóa các Dịch vụ của chúng tôi khỏi thiết bị của bạn mà không sử dụng tính năng xóa tài khoản, thông tin của bạn có thể được lưu trữ với chúng tôi trong một khoảng thời gian dài hơn. Hãy nhớ rằng khi bạn xóa tài khoản của mình, nó sẽ không ảnh hưởng đến thông tin mà người dùng khác có liên quan đến bạn, chẳng hạn như bản sao của các tin nhắn bạn gửi cho họ.
Luật và Bảo vệ
Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu giữ và chia sẻ thông tin của bạn nếu chúng tôi tin tưởng rằng nó là hợp lý cần thiết để: (a) đáp ứng theo luật pháp hiện hành, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ; (B) thi hành Điều khoản của chúng tôi và bất kỳ điều khoản và chính sách hiện hành nào, bao gồm cả việc điều tra các vi phạm tiềm ẩn; (C) phát hiện, điều tra, ngăn chặn, và giải quyết gian lận và các hoạt động, an ninh, hoặc các vấn đề kỹ thuật bất hợp pháp; Hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của người dùng của chúng tôi, hoặc những người khác.
Hoạt động toàn cầu của chúng tôi
Bạn đồng ý với các thông lệ về thông tin của chúng tôi, bao gồm thu thập, sử dụng, xử lý và chia sẻ thông tin của bạn như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này, cũng như việc chuyển giao và xử lý thông tin của bạn đến Việt Nam và các nước khác trên toàn cầu nơi chúng tôi có văn phòng đại diện, hoặc nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác, bất kể nơi nào bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng luật, quy định và tiêu chuẩn của quốc gia mà thông tin của bạn được lưu trữ hoặc xử lý có thể khác với các quy định của nước bạn.
Cập nhật Chính sách của chúng tôi
Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo về việc sửa đổi Chính sách Bảo mật này nếu thích hợp, và cập nhật ngày “Sửa Đổi lần cuối” ở đầu Chính sách Bảo mật này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi xác nhận việc bạn chấp nhận Chính sách Bảo mật của chúng tôi, cũng như các sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách Bảo mật của chúng tôi, cũng như các sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi theo thời gian.
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
* Trụ sở chính :1269/17 Phạm Thế Hiển, P. 5, Quận 8
- Chi nhánh: Số 20, đường 20, P. Bình Trưng Đông, Quận 2
- Chi nhánh: 327/80 Phan Huy Ích, P. 14, Quận Gò Vấp
- Chi nhánh: Số C7b/137 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM (Gần cầu Chánh Hưng Q8)
- VP đại diện miền Bắc: SỐ 21 NGÕ 10 NGỌC KHÁNH - BA ĐÌNH - HÀ NỘI
090.333.1985 - 09.87.87.0217
info@giasutainangtre.vn